info@poosheshpars.com
021-44787153
09124267229
1مجموع 2 مقاله
D171058

D171058

در اين استاندارد، مشخصات مربوط به آزمايشات سالت اسپری جهت ارزيابی مقاومت در برابر خوردگی مواد فلزی پ ...
ASTM B117

ASTM B117

ASTM B117 یکی از استانداردهای متداول برای آزمایش اسپری نمکی است. شرکتها و کارخانه های بسیاری از آن ب ...
1مجموع 2 مقاله